Родства, при които не се позволява църковен брак

Родства, при които не се позволява църковен брак.
Съребрена линия. Двоеродие (сватовство).

  • Кръвно родство по права линия от всички степени.

Това е връзка между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото. Например: дядо не може да се ожени за внучка.

1

  • Кръвно родство по съребрена линия  до пета степен включително.

Съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Родството по съребрена линия възниква между братя и сестри  и техните наследници. Степените на родство при съребрена линия се определят по следното правило: броят се ражданията от единия роднина до общия родоначалник (без да се брои последният) и се събират с броя на ражданията от общия родоначалник до другия роднина. Казано по друг начин степените на родство се определят според броя на връзките до родоначалника. Така най-близката степен на родство по съребрена линия е втора – тук липсва първа. Съребрените роднини могат да бъдат пълнокръвни (които имат двама общи родители) и непълнокръвни (които имат само един общ родител). Ако е обща майката, те се наричат едноутробни, а ако е общ бащата – еднокръвни.

-Брат и сестра са роднини по съребрена линия от втора степен (събираме 1+1=2).

2

-Чичо и племенница са от трета степен (събираме от чичото до родоначалника 1 степен с две(1+1) степени от племенницата до родоначалника=3).
-Първи братовчеди са от четвърта степен (от едното “дете“братовчед до родоначалника има 1+1=2степени +още 1+1=2 от другия братовчед до родоначалника=4).

4

-Чичото и децата на племенниците му са от четвърта степен (от чичото до родоначалника има 1 степен, от децата на племенника му до родоначалника има 1+1+1=3 степени, събираме и получаваме 4-та степен.).

5

  • По двоеродие (сватовство) до трета степен и от четвърта степен само случаите: двама братя да вземат две сестри и брат и сестра да земат сестра и брат.

Сватовство настъпва между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг. Степента на сватовството между единия съпруг и роднините на другия се определя според степента на родство и между последния и роднините му. Степента на сватовство между роднините на двамата съпрузи се получава като се съберат степените на родство, в което роднините на всеки съпруг се намират към него.
-Свекърва и тъст са в сватовство от втора степен, понеже всеки от тях е роднина от първа степен на единия съпруг.

Сватовство_1

-Братът на младоженеца и сестрата на булката са в сватовство от ІV степен. Те не могат да сключат брак.

Сватовство_1

  • По св. Кръщение – първа степен и от втора степен следните: кръстници да встъпят в брак с родителите на своите кръщелници.